Facebook Nyereményjáték Szabályzat

Facebook Nyereményjáték Szabályzat – Supersale 2024 május.

A  Szépasszonyvölgy Kft., mint a Hotel Ködmön**** üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”, vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama: 2024. április 30 – május 15. Sorsolás: 2024. május 16.

A játék menete

A Játék a Facebookon történik. A Játékosok a Hotel Ködmön**** Facebook-oldalának (https://www.facebook.com/hotelegerkodmon/)      kedvelésével, valamint a közvetlen kommentben megadott válasszal vesznek részt a játékban.

A Szervező játék lezártát követően éttermi utalványt sorsol ki 10.000,- Ft értékben a Játék résztvevői között. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg.

A Szervező nem veszi figyelembe azt a Játékos által beküldött választ, amely: • nem az adott kérdésre válaszol;

  • a válasz megadásával egyidejűleg nem kedveli a Hotel Ködmön Facebook oldalát

A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

Sorsolás és értesítés

A sorsolás a „Facebook Nyertes by Be Social” (https://socialwinner.besocial.hu/) generátor használatával történik. A nyertes Játékos nevét a Szervező a Játék lezárását követően közzéteszi a Nyereményjátékot kihirdető kiírásában. A nyertesnek a játék lezárását követően privát üzenetben kell megkeresnie a Szervezőt az info@hotelegerkodmon.hu e-mail címen. A nyertesnek 5 naptári napon belül vissza kell igazolnia nevének és a nyeremény elektronikus kézbesítésre kívánt címének megadásával. A nyereményt a Szervező elektronikus úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az értesítés visszaigazolásakor megadott, e-mail címre.

Ha határidőn belül nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

Részvételi jogosultság

A Nyereményjátékban részvételre jogosít valamennyi szabályszerűen létrehozott Facebook fiók. A részvételre jogosultak kilétét a Szervező nem vizsgálja. A Játék nyertese kizárólag az a részvételre jogosult, 18. életévét betöltött, természetes személy lehet, aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. Emellett a Nyereményjátékból ki vannak zárva a 18 éven aluli személyek is. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai faló program stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybevenni aJáték során nyereményjáték-egyesületeket, automatizáltszolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiküldött nyeremény visszakövetelhető.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és a Facebook folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes neve és e-mail címe -kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a nyertes általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során a Szépasszonyvölgy Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, e-mail cím) amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadását követően töröl a nyilvántartásából. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Szépasszonyvölgy Kft., amely a Promóciós Játék lebonyolítása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmez.

Foglaljon itt a legkedvezőbb árért!

Weboldalunkon kedvezőbb árat biztosítunk mint más szállásközvetítő. Azonnal foglalhat és fizethet akár online, SZÉP kártyával, átutalással. Rugalmas lemondási feltételeket biztosítunk.

Ha június 1- és augusztus 31. között foglalna, használja a SALE50NYÁR kódot! A foglalási felületen a promóciós kóddal rendelkezem négyzet bepipálását követően adja meg a promóciós kódot! A kedvezmény egész évben felhasználható hétköznapokon!